Хартия
Стъкло
Пластмаса
Метал

За Вас собственици и управители на търговски обекти!

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците - ЗУО (от 13.07.2012 г.) се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната(за нселените места с над 5000 жители). Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г. !!! Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират отпадъците от:
  • Хартия и картон
  • Стъкло
  • Пластмаса
  • Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради трябва да сключат договор с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, съобразно закона (посочени в чл. 35 от ЗУО), или с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Въвеждането на това изискване не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции. Необходимо е единствено да бъде сключен договор с фирма, която да обслужва това задължение.
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците и липса на договор със специализирана фирма(организация), са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице.

Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.

Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите.

Допълнителна информация относно глобите и санкциите във връзка със задълженията на търговските обекти по отношение на масово разпространените отпадъци може да получите от Раздел II - Административни нарушения и наказания от Закона за управление на отпадъците-ЗУО и по-конкретно чл. 140 и чл. 141. По отношение на останалите разпоредби, касаещи разделното събиране на отпадъци и обратното приемане на отпадъци повече информация може да бъде намерена в Глава трета – Изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.


Заявка за договор с ЕКОМАКС

Във връзка с горното, нашия екип Ви предлага да сключите договор със специализирана фирма по управление на отпадъци, притежаваща разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци като по този начин да предотвратите налагането на глобите, описани в текста по-горе.

В случай, че изберете да станете наш клиент и да подпишете договор с нас, Вие получавате следните услуги:
- едногодишен договор със специализирана фирма, притежаваща необходимото разрешително за дейности с отпадъци, заедно с фотокопие на разрешителното;
- еднократен пакет с полиетиленови чували и стикери за разделно събиране на отпадъци.

Цената за подписване на едногодишен договор може да научите след като се свържете с наш представител.

В случай, че заплатите цената до 31.03.2013г., ползвате 5 % отстъпка.
Допълнителни отстъпки се правят за търговски вериги и за собственици/ползватели на голям брой търговски обекти или административни сгради.

В случай, че желаете да станете наш клиент, моля, попълнете и ни изпратете справката по-долу, въз основа на която ще Ви бъде издадена проформа фактура за заплащане на таксата. След заплащане на цената, по куриер, на посочен от Вас адрес(за наша сметка) ще получите оригинал на договора, заверено копие на разрешителното за дейности с отпадъци, еднократен пакет с полиетиленови чували и стикери за разделно събиране на отпадъци и оригинал на фактурата.

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на телeфони 0899 13 43 97 или 0899 13 43 99


Фирмена информация


Контактна информация


С попълването на таблицата Вие се съгласявате с общите условия!Всички полета със * са задължителни за попълване!


За контакт с екипа на ЕКОМАКС


0899 13 43 97
0899 13 43 99